Varlık Yönetim

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ NEDİR?

Varlık Yönetim Şirketleri, kaynak kuruluşların alacakları ile diğer varlıklarının;

• satın alınması,

• tahsili,

• yeniden yapılandırılması

• ve satılması,

amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre izin alarak kurulan şirketlerdir.

Varlık Yönetim Şirketlerinin ekonomiye faydaları; birey ve ticari firmaların borçlarını ödeme imkânı tanıyarak yeniden ekonomiye kazandırmak, finansal sisteme likidite sağlamak ve bankaların bilançolarını iyileştirmelerine katkı sağlayıp operasyonel yükten kurtarmaktır. Varlık Yönetim Şirketleri sektörü yıllar içinde bankacılık sistemi ve ülke ekonomisindeki istikrarın sürdürülebilirliği için önemli bir rol üstlenmiştir.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ NASIL ÇALIŞIR?

Varlık Yönetim Şirketleri; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenleme ve denetimine tabidir ve kuruluş ve faaliyet izinlerini BDDK tarafından verilmektedir. Mevzuatında kaynak kuruluş olarak tanımlanan banka ve banka dışı finansal kuruluşların tahsili gecikmiş alacaklarının temlik alınması ve yeniden yapılandırılarak müşterilerin finansal sisteme yeniden kazandırılması amacına yönelik faaliyet gösterirler.

Varlık Yönetim Şirketlerinin temel işi tahsili gecikmiş kredilerin tahsilat yönetimi olduğu için, müşterilerine finansal yapılarına en uygun, esnek ödeme planını en uygun vade ve taksitlerle ödeme imkânı sunar. Borcunun kapanmasıyla finans sektöründe yeni kaynaklara erişme şansına kavuşan müşteriler için aynı zamanda çok önemli bir sosyal katkısı bulunmaktadır.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ FAALİYET ALANLARI

• Kaynak kuruluşların ana faaliyet konularından doğan alacakları ve diğer varlıkları ile sigortacılık alanında faaliyet gösteren kaynak kuruluşların yalnızca kredi sigortası hizmetinden doğan alacaklarını devralabilir, devredebilir, devraldığı alacakları tahsil edebilir, varlıkları nakde çevirebilir veya bunları yeniden yapılandırarak devredebilir,

• Alacakların tahsili amacıyla edindiği gayrimenkul veya sair mal, hak ve varlıkları işletebilir, kiralayabilir, teminata konu edebilir, devredebilir ve bunlara yatırım yapabilir.

• Sağlanan finansman toplamının özkaynaklarının üç katını geçmemesi şartıyla alacaklarını tahsiletmek amacıyla borçlularına ilave finansman sağlayabilir.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN FAYDALARI

• İstihdamın artması,

• KOBİ ve Ticarilerin finansal açıdan rahatlaması,

• Ülkenin ve toplumun dengeli kalkınmasında önemli bir etkisi olan KOBİ ve benzeri ticari işletmelerin çözüme kavuşması ve faaliyetlerine devam edebilmeleri,

• Kaynak kuruluşların bilançosundaki aktif (kredi) kalitesinin artması, sermayenin rahatlaması ve kredi arzının büyümesi,

• Yatırımların, üretimin ve tüketimin artması,

• Takipteki alacakların çözümünün ekonomik durumu iyileştirerek, vergi gelirlerinin artmasından dolayı devletin bütçe gelirini arttırılması ile kamu yararına da katkı sağlaması.

Kaynak kuruluşlara faydalarımız;

Varlık Yönetim sektörü ülke ekonomisi için stratejik önem arz etmektedir. Başta bankalar olmak üzere finans sektörünün tahsili gecikmiş alacaklarını satın alarak kurumların;

• Özvarlık ve aktif verimliliğini artırır,

• Tahsilat giderlerinden ve diğer operasyonel giderlerden tasarruf eder, maliyet avantajı sağlar,

• Esas faaliyet konularına yönelerek gelir ve karlılık artışı yaratır,

• Bilançosunun iyileştirilmesine hizmet eder hem de operasyonel yükten kurtarırlar.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kaynak Kuruluşlar hangi borçlarını varlık yönetim şirketine devreder?

Kaynak Kuruluşlar ortalama 2-3 yıl hukuki takipten sonra tahsil edemedikleri dosyalardan oluşan tahsili gecikmiş alacak portföylerini ihale yoluyla varlık yönetim şirketlerine temlik eder.

Bir kişi veya kuruluşun tahsili gecikmiş borcu olduğu bilgisi nerde görüntülenir?

Bankalar ve finansal kuruluşlar müşterileri ile ilgili kredi limit ve bakiyelerini Risk Merkezi’nin belirlediği dönemler bazında bildirim gönderirler. Bu raporlarda kredi geri ödemelerindeki gecikmeler de ayrıca raporlanmaktadır. Kişi veya firmalar kendilerine ait risk raporunu, Risk Merkezine üye şirketler müşterilerine ait toplulaştırılmış risk raporları görüntüleyebilirler. Varlık Yönetim Şirketleri de Risk Merkezine bildirimler yapmaktadır. Ancak bu raporlarda ilgili finansal kuruluşun isimleri gizlenmektedir.

Kaynak kuruluşlar tüketiciden tahsil edemediği krediyi varlık yönetim şirketine devrettikten sonra o tüketici nasıl bir yol izlemeli?

Borcu devralan Varlık Yönetim Şirketi müşteriyle iletişime geçer ve borcun bankadan kendilerine devredildiği hakkında bilgi vererek müşteriye borcunu kapatabilmesi için uygun bir yapılandırma modeli sunar. Müşterinin bu anlamda borcunu devralan Varlık Yönetim Şirketi ile iletişimde olması ve mutabık kalınan ödeme planına sadık kalması yeterlidir.