Finansal Kiralama

FİNANSAL KİRALAMA NEDİR?

Finansal kiralama; fabrika ve ofis binaları, imalat makinaları, iş ve inşaat makinaları, kara, deniz ve hava taşıtları gibi yatırım mallarının edinilmesinde kullanılan orta ve uzun vadeli yatırım kredisidir. Belirleyici özelliği, kira süresince malın hukuki mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalması, kiralama konusu malın her türlü riskinin ve faydasının kiracıya ait olmasıdır.

FİNANSAL KİRALAMA'NIN İŞLEYİŞİ

Kiracı firma tarafından yatırım malı seçilerek, satıcı firma ile fiyat ve teslim koşullarını içeren bir ön anlaşma yapılır.

Projeye finansman sağlanması aşamasına gelindiğinde yatırımcı firma bir finansal kiralama şirketine başvurur. Değerlendirme için gerekli bilgi ve belgeleri finansal kiralama şirketine verir.

Finansal kiralama şirketi gerekli mali analizleri yaparak yatırımcı firmaya bir teklifte bulunur. Gerekli görürse yatırımcı firmadan teminat talep edebilir.

Anlaşmaya varıldığı zaman finansal kiralama şirketi ile yatırımcı firma arasında finansal kiralama sözleşmesi imzalanır. Yatırımların teşvikli olması durumunda finansal kiralama sözleşmesi imzalandıktan sonra Ekonomi Bakanlığı'na başvurularak teşvik belgesi eki mal listelerinde bulunan mallardan hangilerinin finansal kiralama sözleşmesi kapsamında finansal kiralama şirketi tarafından satın alınacağı bir yazı ile belirtilir. Mala bağlı teşviklerden, malik sıfatına sahip olması nedeniyle finansal kiralama şirketi yararlanır ve kiracısına yansıtır.

Finansal kiralama şirketi mal bedelini satıcı firmaya öder.

Finansal kiralamanın konusu mallar kiracıya teslim edilir.

Kiracı, finansal kiralama sözleşmesinde belirlenen kiraları finansal kiralama şirketine öder ve malları kullanır.

Sözleşme süresinin sonunda mallar sözleşmede belirlenen sembolik bir bedel üzerinden kiracıya devredilir. Uygulamada çok sık karşılaşılmamakla birlikte, sözleşme sonunda malın kiralayana iade edilmesi durumu gerçekleşebilir.

SINIR ÖTESİ FİNANSAL KİRALAMA

Yurt dışında yerleşik finansal kiralama şirketleri tarafından, Türkiye’de yerleşik şirketlere yapılan finansal kiralama işlemleridir. Daha çok uçak işlemlerinde kullanılmaktadır. Genelge için tıklayınız.

FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

1985 – 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu yürürlüğe girdi.

1991 Binek otomobillerde indirimli KDV uygulamasına son verildi.

1991 Ticari taşıtların KDV oranı farklılaştırıldı.

1994 FİDER-Finansal Kiralama Derneği kuruldu.

1997 Dünya Leasing Kongresine ev sahipliği.

1998 FİDER Etik İlkeleri kabul edildi ve açıklandı.

2003 Tüm yatırım mallarına teşvik belgesi olmaksızın %40 yatırım indirimi istisnası verildi.

2003 1.7.2003'ten itibaren leasing işlemlerinin muhasebeleştirilmesi uluslararası standartlar ile büyük ölçüde uyumlu hale getirildi. (VUK Mük. Md. 290)

2005 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ile finansal kiralama sektörü BDDK'nın düzenleme ve denetleme alanına alındı.

2005 Dünya Leasing Kongresi'ne ev sahipliği

2006 Yatırım indirimi istisnasına genel olarak son verildi.

2006 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Yönetmeliği yayımlandı.

2007 Finansal kiralama şirketleri konut finansman kuruluşları arasında sayıldı.

2007 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na kiracı devri ve kiralananın alt kiralamaya tabi tutulabilmesine ilişkin ekleme yapıldı.

2007 30.12.2007 Finansal kiralama işlemlerine %1 KDV uygulamasına son verildi.

2008 Şüpheli alacak karşılıkları hakkında tebliğ uygulanmaya başlandı.

2008 Tekdüzen hesap planı uygulanmaya başlandı.

2009 Leasing'e konu karayolu araçlarının Karayolları Taşıma Yönetmeliği kapsamında "özmal" olarak kabul edilmesi uygulamasına son verildi.

2009 Leaseurope Cesee'ye ev sahipliği

2010 Dünya Leasing Kongresine ev sahipliği

2011 Finansal Kiralama Sektörünün stratejik önceliklerinin tespiti konusunda Arama Konferansı

2011 27.12.2011 Finansal kiralama işlemine konu olan bazı mallarda KDV oranı %1'e indirildi.

2012 Birinci Uluslararası Operasyonel Leasing Konferansına ev sahipliği

2012 21.11.2012 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu TBMM'de kabul edildi.

25.7.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği kuruldu.

31.7.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin ilk Geçici Yönetim Kurulu Toplantısı

22.10.2013 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin İlk Genel Kurulu

NEDEN FİNANSAL KİRALAMA?

Projelerinize %100 Finansman: Finansal kiralamanın sağladığı olanaklarla projenizin %100'ünü finanse edebilir, böylece özkaynaklarınıza dokunmamış olursunuz.

Esnek Kira Ödeme Planı: Fon akışınıza uygun esnek kira ödemeleri ile nakit akışınızı planlayabilirsiniz.

Teşviklerinizi Değerlendirebilirsiniz: Teşvikli Yatırımınız için finansal kiralama şirketini teşvikten yararlandırabilir dolayısıyla teşviğinizi kullanabilirsiniz.

Dilerseniz Kiralananı Satın Alabilirsiniz: Kiraladığınız malı, dönem sonunda temsili bir bedelle satın alabilirsiniz.

Risk Yönetimi: Para değerlerinde ve faiz oranlarındaki dalgalanmalara karşı sabit kira ile risk yönetimi

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kiralama konusu olan malın mülkiyet hakları kimdedir?

Mülkiyet hakları, sözleşme boyunca finansal kiralama şirketindedir. Anlaşma koşullarına göre sözleşme sonunda kiralayana geçebilir.

Neler kiralanabilir?

Tıbbi Cihazlar, bilgisayarlar ve diğer bilgi işlem üniteleri
Santrallar ve haberleşme cihazları
Enerji tesisleri
Kara nakil vasıtaları
Hava taşıma araçları
Kuru yük gemileri, tanker ve diğer deniz taşıtları
İnşaat makinaları, vinçler, iş makinaları
Matbaa makinaları
Her türlü tezgah ve üretim makinaları
Tekstil makinaları
Komple fabrikalar
Komple hastane, otel ve büro donanımları
Gayrimenkul
Bilgisayar programlarının çoğaltılmış nüshaları

Kimler finansal kiralama yapabilir?

Genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir. Buna göre; her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları ve çiftçiler kiracı olabilirler.

Finansal Kiralama Kullanım Alanları

Mevcut tesislerini büyütmek, modernize etmek, yeni üretim alanlarında faaliyet göstermek, dağıtım kanallarını genişletmek, enerji tasarrufu yatırımında bulunmak, yeni iş kollarında faaliyet göstermek ve kapasite artırımında bulunmak isteyen kurumsal yatırımcılar. Bütçelerini sağlıklı oluşturmak, yeni teknolojilere sahip olmak, iş yeri, ofis ve muayenehane açmayı planlayan serbest meslek sahipleri ve bireysel yatırımcılar. Bir satış işleminin gerçekleşmesinde alternatif finansman yöntemi olarak hızla sonuca gidilmesini isteyen, satışlarını artırmak ve kendi nakit akımlarını düzenleme arzusunda olan satıcı firmalar.

Finansal kiralama işlemlerinde ne tür teminatlar talep edilmektedir?

Şahsi veya şirket kefaletleri
Teminat senedi/çeki
Gayrimenkul ipoteği
İşletme/makine rehni
Alacakların temliki
Araç rehni
Nakit blokaj
Teminat mektubu

Finansal kiralamanın prosedürü nedir?

Finansal kiralama yapmak isteyen firmalar; öncelikle satın alacakları malı, satıcıyı ve satın alma koşullarını belirler ve yapacakları yatırımın tutarına istinaden finansal kiralama şirketinden teklif alırlar. Teklifin kabulünün devamında, kiralama yapacak firma başvuru formunu doldurup, şirketin mali ve hukuki evraklarını hazırlayıp yatırımı planlanan ekipmanların proforma faturaları ile birlikte finansal kiralama şirketine yollar. Kredi incelemesi yapılır. Kiracı ile teminat şartları ve ödeme planında anlaşıldıktan sonra finansal kiralama sözleşmesi yazılıp kiracıya imzalatılır. İmzalanan sözleşme Birlik'te tescil edilir. İlk kira, peşinat kiracıdan tahsil edilir. Satın alma süreci başlar. Satın alınan malların kesin kira tarihlerine göre nihai ödeme planı hazırlanıp kiracıya bildirilir.

Finansal kiralama işlemleri yurtdışından alınacak makine ve ekipmanda da kullanılabilir mi?

Yapılabilir. Finansal kiralama işlemlerinde ürünler finansal kiralama şirketi tarafından satın alınacağı için her türlü ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve ilgili evrak işleri finansal kiralama firmaları tarafından yapılmaktadır.

Ödeme planı nasıl belirlenir?

Kiracının talebi çerçevesinde ödeme planı kiracı ve kiralayan tarafından serbestçe belirlenir.

Kira süreleri ile devir süreleri farklı olabilir mi?

Sözleşme süresi ile ilgili bir yasal düzenleme bulunmadığı için kira süreleri ile sözleşme süresi/malın kiracıya devir tarihi arasında bir farklılık olmaması gerekir. Ancak bu tarihlerin farklı olarak belirlenmesi önünde bir engel bulunmamaktadır.

Finansal kiralamayla kiralanan malların devri için piyasa değeri mi ödenir?

Hayır, devir süresi dolmuş ve kiraların tamamı ödenmiş, borçsuz ürünlerin devri, kiralama tarihinde anlaşılan temsili devir tutarı ödenerek gerçekleşir.